facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy Pracowników

Wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy (umowę bilateralną). Wzór umowy bilateralnej oraz procedurę zawierania umów bilateralnych znajdą Państwo w zakładce "Zawieranie umów międzyuczelnianych Erasmus+ Programme Countries".
 
W sprawie wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym Programu Erasmus+ (listę koordynatorów wydziałowych znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na naszej stronie internetowej "wyjazdy dydaktyczne" lub "wyjazdy szkoleniowe").
 
Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą realizować w ramach programu Erasmus+ wyjazdy zagraniczne do partnerskich uczelni przyjmujących (pracownicy akademiccy - wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych - mobilność STA) lub instytucji przyjmujących, w tym partnerskich uczelni przyjmujących (wszyscy pracownicy - wyjazdy w celu uczestnictwa w szkoleniu - mobilność STT).
 
Pracownik Uniwersytetu Śląskiego, realizujący wyjazd w ramach programu Erasmus+ musi spełniać łącznie następujące kryteria formalne:
być obywatelem Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub Państwa Trzeciego Stowarzyszonego z Programem lub posiadać status uchodźcy albo prawo stałego pobytu 
na terytorium Polski,
być związany stosunkiem pracy z uczelnią wysyłającą (Uniwersytetem Śląskim).
 
Wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (mobilność STA) możliwe są wyłącznie do uczelni przyjmujących, z którymi zawarta została umowa o wymianie edukacyjnej w ramach Programu Erasmus+ (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement - IIA). Miejscami w poszczególnych uczelniach przyjmujących dysponują poszczególne wydziały Uniwersytetu Śląskiego, według dziedzin edukacyjnych wskazanych w IIA. Pracownik może ubiegać się o mobilność STA wyłącznie w ramach IIA pozostającej w dyspozycji właściwego wydziału i zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w tej umowie.
 
Wyjazdy w celu uczestnictwa w szkoleniu (mobilność STT) możliwe są zarówno do uczelni przyjmujących, jak i innych instytucji publicznych lub prywatnych prowadzących działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, badań naukowych i innowacji oraz na rzecz młodzieży. 
 
Podstawę zakwalifikowania stanowi wypełniony i zatwierdzony przez wszystkie strony program pobytu (program nauczania lub program szkolenia). 
 
Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do przeprowadzenia w ramach wyjazdu w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (mobilność STA) wynosi 8.
 
Wypełniony i zatwierdzony przez wszystkie strony program pobytu należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Wymiany Międzynarodowej (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 3.9) w terminie:
 
Dla mobilności, których rozpoczęcie planowane jest w okresie: 1.07.2024 – 31.10.2024 
– do 15.06.2024. 
Dla mobilności, których rozpoczęcie planowane jest w okresie: 1.11.2024 – 31.12.2024 
– do 30.09.2024.
Dla mobilności, których rozpoczęcie planowane jest w okresie: 1.01.2025 – 31.03.2025 
– do 15.11.2024.
Dla mobilności, których rozpoczęcie planowane jest w okresie: 1.04.2025 – 30.06.2025 
– do 15.02.2025.
 
W trakcie całego okresu realizacji projektu pracownik Uniwersytetu Śląskiego może zrealizować maksymalnie 3 wyjazdy, w tym 1 wyjazd w celu uczestnictwa w szkoleniu (mobilność STT). Do tej samej uczelni przyjmującej można zrealizować 1 wyjazd w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (mobilność STA). Przekroczenie wskazanych limitów możliwe jest tylko w przypadku mobilności STA i tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. 
 
Maksymalna długość wyjazdu wynosi 7 dni. Minimalny czas pobytu w uczelni lub instytucji przyjmującej i zarazem okres realizacji programu pobytu wynosi 2 dni (z wyłączeniem dni podróży) lub – tylko w przypadku wyjazdów do wskazanych uczelni w krajach trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+ - 5 dni (z wyłączeniem dni podróży).
 
Wyjazdy finansowane są według stawek ryczałtowych ustalonych w programie Erasmus+ i dotyczących kosztów pobytu oraz kosztów podróży.
 
Ze względu na przyznawanie w ramach programu Erasmus+ kwoty ryczałtowej na podróż, nie jest możliwe zakupienie biletu za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą.
 
Dofinansowanie indywidualne otrzymane przez Uczestnika jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych  kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w zagranicznej Uczelni Partnerskiej.
 
Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Erasmus+ musi zostać sporządzona pisemna umowa finansowa. Umowę należy podpisać na co najmniej 21 dni przed wyjazdem.
 
Wyjazdy rozliczane są z dokładnością do 1 dnia, na podstawie:
 
Potwierdzenia pobytu i realizacji zatwierdzonego programu pobytu (confirmation of mobility), 
Programu pobytu (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement dla Mobilności STA lub Staff Mobility for Training – Mobility Agreement) dla Mobilności STT).
Ankiety Uczestnika Indywidualnego Programu Erasmus+ składanej online. 
 
Szczegółowe wymagania formalne dotyczące kwalifikacji i realizacji wyjazdów, informacje oraz formularze dokumentów dostępne są w odpowiedniej sekcji:
Wyjazdy dydaktyczne (STA)
Wyjazdy szkoleniowe (STT)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.