facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc!

Stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc!

 

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

Zasady rekrutacji:

Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie - prosimy o kontakt z p. Agnieszka Arzt: agnieszka.arzt@eda.admin.ch

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

  • dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;
  • w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;
  • dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich;
  • konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;
  • nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);
  • nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;
  • listy polecające powinny być w zamkniętych kopertach –  wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów;
  • należy podpisać formularz aplikacyjny oraz research plan.

Zachęcamy zainteresowane osoby do składania aplikacji.

 

Źródło: https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1080:stypendia-rzadu-szwajcarskiego-pobyty-badawcze-studia-doktoranckie-oraz-staze-postdoc&catid=26:aktualnosci&lang=pl 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.